Omgeving

Omgeving

Formerumer Bos

title

Formerum(Fries:Formearum) is een dorp op hetFriesewaddeneilandTerschelling(Nederland), gelegen tussenLanderumenLies. Het dorp heeft een open structuur van verspreid staande boerderijen, waarvan enkele tot de oudste boerderijen van Terschelling behoren. Op 1 januari 2005 had Formerum 228 inwoners (Bron: Gemeentegids Terschelling, 2005 – 2006).

Karakteristiek voor het zicht op het dorp is deKoffiemolen. Dit is de enige molen op Terschelling. Oorspronkelijk stond hij bij de buurtschapDellewalbijWest-Terschelling, maar in 1876 werd hij door de molenaar van Formerum opgekocht en naar Formerum verplaatst. De oude molen van Formerum, die nog uit de zestiende eeuw stamde, was in 1888 afgebroken. De huidige korenmolen verkeert in goede staat, maar wordt sinds 1964 niet meer gebruikt voor het malen van koren. Tegenwoordig is er een koffiehuis in gevestigd.

Formerum is gebouwd op een oude strandwal die in de vroege Middeleeuwen is ontstaan. Ten zuiden van Formerum strekt zich de Formerumerpolder uit, een onderdeel van de polder van Terschelling. De polder bestaat uit gras- en weilanden, waarvan sommige nog interessante slenkenpatronen hebben die dateren van voor de aanleg van de waddendijk. De polder is rijk aan broedvogels, o.aKievit,Grutto,Tureluur,Scholekster,Gele kwikstaartenVeldleeuwerik. In de Formerumerpolder ligt de Formerumereendenkooi, een kooi in particuliere handen, waarin niet meer actief gevangen wordt. Het Formerumerwiel bij de waddendijk is een overblijfsel van een dijkdoorbraak. Ten noorden van Formerum ligt het Formerumerbos, een gemengd bos aangeplant in de duinen door hetStaatsbosbeheertussen 1920 en 1930. Het duingebied ten noorden en oosten van het Formerumerbos is het natuurreservaat deKoegelwieck.

bron: wikipedia