Omgeving

Omgeving

Boschplaat

title

De Boschplaat is een natuurgebied aan de oostzijde van het waddeneiland Terschelling. Het meet circa 10 bij 5 kilometer en is in beheer bij Staatsbosbeheer. Zo’n 65 vogelsoorten broeden op de Boschplaat, die tijdens het broedseizoen dan ook deels niet toegankelijk is. Belangrijke broedlocaties van Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw en Lepelaar zijn voor het publiek gesloten van 15 maart tot 15 augustus. Wel kan het zandpad langs de duinenrij het hele jaar door worden gebruikt. Op vochtige kleiige bodem tussen de zoutvegetatie op het schor langs de waddenkant van de Boschplaat, maar vooral op de oeverwallen van de slenken die het schor doorsnijden, leeft het Gewoon muizenoortje. Dit is een bijzondere longslak die op het land leeft maar zeewater voor de voortplanting nodig heeft. Aan de Noordzeekant van de Boschplaat spoelen naast de schelpen uit de huidige zeefauna ook heel veel fossiele schelpen aan die afkomstig zijn uit het Eemien, de warme periode voor de laatste ijstijd.

Zoals de naam al doet vermoeden was het gebied in vroeger tijden een losse zandplaat ten oosten van Terschelling. De geul tussen beide eilanden, het Koggediep, is echter dichtgeslibd. Tussen 1931 en 1937 is het gebied met Terschelling verbonden door de aanleg van een stuifdijk, met een lengte van bijna 9 kilometer, die de naam Derk Hoekstra Stuifdijk heeft gekregen. Oorspronkelijk was het de bedoeling met de aanleg van die stuifdijk een aanzet te geven tot het scheppen van cultuurland. Uiteindelijk is het gebied tot een van de meeste waardevolle natuurgebieden van Nederland uitgegroeid. In 1970 kreeg het gebied de status van Europees Natuurreservaat. De Boschplaat is sinds 1910 eigendom van Staatsbosbeheer.

bron: Wikipedia